Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Fuyang Bestop Import And Export Ltd.”, 10 ýyldan gowrak eksport tejribesi bilen 2011-nji ýylda döredildi. Biz adaty ösümlik dermanlaryny dünýäniň çar künjegine eksport etmek üçin esp söwdasy bilen meşgullanýan hytaý ösümliklerinde ýöriteleşýäris.

GMP kepillendirilen zawodymyz bar, müşderilerimize ORGANIC ösümliklerini hödürleýäris. Ofisimiz Anhui welaýatynyň Fuyang şäherinde ýerleşýär; ussahanasy Hytaýyň iň uly ösümlik bazary HuaTuo-nyň doglan ýeri hökmünde tanalýan Bozhou şäherinde ýerleşýär. Adamyň saglygyna we Hytaýyň däp bolan medeniýetini ýaýratdyk.

Fuyang Bestop, esasan, hytaý ösümlik dermanlary, guradylan tebigy güller, ösümlik ekstrakty, efir ýagy we beýleki sagdyn önümler bilen meşgullanýar; gözleg, ösüş we saglyk pudagynyň satuwyna bagyşlanýar. Dürli sebitlerde dürli ösümlik bazalaryny gurýarys, gelip çykyşyndan müşderileriň eline satylýan her bir önümi, araçy girdeji komissiýasy ýok.

FDA, HALAL we ISO şahadatnamalarymyz ýaly meşhur şahadatnamalardan başga-da, fitosanitar şahadatnamasy, saglyk şahadatnamasy, tüsse çykaryş şahadatnamasy, täjirçilik hasap-faktura we gaplama sanawy we ş.m. ýaly mugt resminamalar mugt hödürlenip bilner.

Bölek satuw söwdasynyň ygtybarly lomaý üpjün edijisi, müşderilerimiziň köpüsi Amazon, Arzuw, Ebay we ş.m. ýaly RETAIL web sahypasy arkaly öz işini edýärler ... şeýle hem, köp sanly lukman, professor, klinika, dermanhana bilen hyzmatdaşlyk edýäris. dünýä we häzirki wagtda pudagymyzda gaty abraý gazanyp bilersiňiz. Satuw hyzmatyndan soň iň gowy hil, iň pes baha we iň oňat kepillendirilip bilner. Düzeltmek sargytlary üçin MOQ gaty pes. Productshli önümler OEM elýeterlidir, gözleg geçiriň we MUGT MUGT alyň!

Toparymyz

team4
team2
team1
team
team3
exhibition1
exhibition

Sergi

exhibition2

Içerki bazarda aşakdaky ýaly iki sany meşhur markamyz bar:

- Fuyang Bestop --- size baha bermek üçin iň gowy we iň ýokary önümleri hödürläň!

- Goherbal --- Ösümlige gidiň, Tebigata gidiň, saglyga gidiň!

- Easyeňil sagdyn durmuşda ýaşamak üçin bize eýeriň!