Burdok kök gül çaýy

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: niu bang gen
Iňlis ady: Burdok kök
Latyn ady: Arctium lappa L.
Bölümi ulanyň: Kökler
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: windeliň ýylylygyny dargatmak, çişmegi dezinfeksiýa etmek
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Burdok kökü, adaty hytaý lukmançylygynyň ady. Demirgazyk-gündogarda, demirgazyk-günbatarda, merkezi günorta-günbatarda we Hebeý, Şanxi, Şandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Guangxi we beýleki ýerlerde paýlanan Arctium lappa L. Burdokyň kökidir. Windeliň ýylylygyny ýaýratmak we çişmegi dezinfeksiýa etmek täsiri bar. Adatça ýel yssy, sowuk, kelle agyry, üsgülewük, ýylylyk toksini, ýüzüň çişmegi, bokurdak agyry, diş çişmesi, revmatiki artralgiýa, skrofula, karbunkul, Wikers, gemorroý we anal prolaps üçin ulanylýar. Köplenç ösdürilip ýetişdirilýär. Tebigatda olaryň köpüsi ýol kenarlarynda, garymlarda, çöllük ýerlerde, depelerde, güneşli çemenliklerde, tokaýlarda we obalarda ýaşaýar. 

niubanggen5

Demirgazyk-gündogarda, demirgazyk-günbatarda, merkezi günorta-günbatarda we Hebeý, Şanxi, Şandong, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Guangxi we beýleki ýerlerde paýlanýar. Eplenç şekilli, etli we dik. Derisi gyrmyzy goňur we içi sarymtyl ak. Ajy we ýelmeşýär.

Netijelilik

Windeliň ýylylygyny dargatmak, çişmegi dezinfeksiýa etmek.

Görkezişler

Sowuk, kelle agyry, üsgülewük, gyzgyn zäherli ýeriň çişmegi, bokurdagyň çişmegi, dişiň çişmegi, revmatizm we artralgiýa, bölek, karbunkul, furunkul we ýaralar, gemorroý anorektal aýyrmak üçin ulanylýar.

Baglanyşyk

1. heatylylyk peselmese, gaharjaň teşne, el-aýak gowşaklygy iýip bilmeýär: Burdock kök püresi şiresi, azajyk käse alyň (eng Şeng Hui Fang)
2. atylylygy bejermek, aljyraňňy görnüş: Burdok kök püresi suwy bir litr. Nahardan soň üç bölege bölünýär (《Iýmit lukmany keýpi)
3. Kelläniň we ýüzüň çişmegini, ýylylyk toksin şemalynyň içerki hüjümini ýa-da elleriň we aýaklaryň gyzyl çişmegini bejermek, agyry degýär: Arctium lappanyň köküni ýuwuň we üwüriň, şerap bilen pasta bilen bezäň, kagyzyň üstüne ýaýlaň, ýapyň çişýän ýerde, henizem gyzgyn şerap bilen sazlaň, bir gezek alanyňyzda, çiş agyrydan dynar (《Doumen meýdançasy)
4. Garynjadaky ýylylygyň çişmegini bejermek üçin: syçanyň köküne ýapyşýar (kesýär). Bäş litr suw alyň, üç litr gaýnadyň we dürli temperaturada üç ýa-da dört nahar içiň. Sarymsakdan we nahardan gaça duruň ann ann annannýanyň gizlin ýazgysy)
5.Faryngeal çişiň çagalaryny bejermek: Burdok köküni sokýan şiresi, inçe farink (《Puji Fang)

Ulanylyşy we dozasy

Agyz boşlugy: eriş, 6-15g; Ora-da püresi suwy; Ora-da gözlegiň soňy; Ora-da şeraba batyryň. Daşarky ulanylyşy: degişli mukdar, tamping; Ora-da gaýmak gaýnadyň; Ora-da gowrulan we ýuwulan.

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

 Oktýabr aýynda 2 ýyldan gowrak kök ýygnandy, ýuwuldy we guradyldy

Gaýtadan işlemek usuly

Oktýabr aýynda 2 ýyldan gowrak kök ýygnandy, ýuwuldy we guradyldy.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

niubanggen6

  • Öňki:
  • Indiki: