Hytaý ösümlik lukmançylygy lomaý “Alpinia Officinarum”

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: gao liang jiang
Iňlis ady: Alpinia officinarum
Latyn ady: Alpinia officinarum Hance
Bölümi ulanyň: Kökler
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: Gusmagy bes etmek üçin aşgazany gyzdyrmak, agyryny aýyrmak üçin sowuklygy ýaýratmak
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alpinia officinarum, adaty hytaý lukmançylygynyň ady. “Alpinia officinarum Hance”, “Alpinia officinarum Hans” -yň gury kökidir. Tomusyň ahyrynda we güýzüň başynda süýümli kökler we tereziler aýryldy, ýuwuldy, böleklere bölünip, güne guradyldy. Bu önüm silindr görnüşli, egrilen, şahaly, uzynlygy 5-9 sm, diametri 1-1,5 sm. Onuň ýüzi goňur gyzyl-goýy goňur, inçe uzyn gyrmyzy we çal goňur tolkunly baglanyşyklary bar. Onuň internodlarynyň uzynlygy 0,2-1 sm, bir tarapynda tegelek kök bellikleri bar. Kesiş bölegi çal goňur ýa-da gyzyl goňur, süýümli we sütün 1/3 töweregi. Bu hoşboý ysly we ysly. Esasan Guangdong we Hainan önümlerinde öndürilýär.

gaoliangjiang6

Netijelilik

Gusmagy bes etmek üçin aşgazany gyzdyrmak, agyryny aýyrmak üçin sowuk ýaýratmak.

Görkezişler

Garyn sowuklygy, aşgazanyň sowuk gusmagy, garyn we kislotany ýuwutmak üçin ulanylýar.

Baglanyşyk

1. Aşgazanyň sowuklamasyny bejermek üçin garyn agyrysy: Erjiang dermanlary (《Heji býurosy ýaly zynjyr fazasy bilen ulanylmaly;

2. Drama ýaly apoplektiki angina pektorisini bejermek üçin iki sany gipokondriak şahasy içgysgynçlyga çydap bilmeýär: Magnolia officinalis, angelica, Guixin bilen ýokary yzly zynjyr çorbasy (thousand Müň altyn resept)

Ulanylyşy we dozasy

 36g

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Tomusyň ahyrynda we güýzüň başynda süýümli kökler we tereziler aýryldy, ýuwuldy, böleklere bölünip, güne guradyldy.

Gaýtadan işlemek usuly

Hapalary aýyryň, ýuwuň, nemläň, dilimläň we guradyň.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

mutong7

  • Öňki:
  • Indiki: