Gül çaýy gül gül

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: mei gui hua lei
Iňlis ady: Gül gül
Latyn ady: Rosa rugosa Thunb.
Bölümi ulanyň: bud
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: Çi kadalaşdyrmak, depressiýany aýyrmak, gany sazlaşdyrmak we stazyň ýaýramagy
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty hytaý lukmançylygynyň ady bolan Gül, esasan, qi kadalaşdyrmak, depressiýany aýyrmak we gan stazisini dargatmak üçin ulanylýar. Bagyr we aşgazan agyrysyny bejermek, täze uzyn fengbi, gematemez, gemoptiz, aýbaşysyz aýbaşy, gyzyl we ak guşak, dizenteriýa, mastit, çiş we zäher. Esasan Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Şandong, Siçuan, Hebei we beýleki ýerlerde öndürilýär. Guradylan güller ýarym şar ýa-da tertipsiz, diametri 1,5-2 sm. Haýwanlar dykyz, gysga we tegelek, gyrmyzy gyzyl we açyk, merkezinde sary reňkli we aşaky böleginde ýaşyl galyndy. Üsti 5 bölege bölünýär.

meiguihualei3

Aşaky ujunda giňeldilen ýyldyz şekilli kabul ediş bar. Bu ýeňil we gysga. Doly bedenli we birneme ajy. Uly, galyň, gyrmyzy, açyk we hoşboý ysly güller iň gowusydyr.

Netijelilik

Qi düzgünleşdirmek, depressiýany aýyrmak, gany sazlaşdyrmak we stazyň ýaýramagy.

Görkezişler

Bagyr we aşgazan agyrysyny bejermek, täze uzyn fengbi, gematemez, gemoptiz, aýbaşysyz aýbaşy, gyzyl we ak guşak, dizenteriýa, mastit, çiş we zäher.

Baglanyşyk

Liver Bagyr we aşgazan agyrysyny bejermek: Rose inin Gan, Çong Tang çaý hyzmaty Chinese Chinese Hytaý lukmançylygynyň jemleri
Liver Bagyr durgunlygyny we gematemesi bejermek, tertipsiz suw joşmagy: ýürek pedikulasyna ilkinji açylan 300 gül pistili; Şaýaoda süýji suw bilen gowurmaly, garyndylary aýyryň we gaýtadan gowurmaly. 1 jyns ak gaýa şekerini goşuň we iru-giç gaýnag suw bilen alyň. Farfor çüýşesini berk ýapyň, ruhdan düşmäň. Aýbaşy aýlanyşyny ýörite sazlasaňyz, goňur şeker kremini ulanyp bilersiňiz feed feed “Iýmit kran pawilionynyň” gül kremi
Pul öýken üsgülewigini we gematemesi bejermek: gaýa şeker bilen bişirilen täze gül püresi şiresi (anz Quanzhou materia medica)
New Täze uzyn şemaly bejermek Bi: Gül (sap pistil, ingingan) üç pul, sogan, hemmesi Anjelika hersi bir pul. Suwda bezäň we ýedi dozada gowy şerap (grass hundredüz ot aýnasy)
Liver Bagyr ýeliniň kelle agyryny bejermek: dört-bäş gül, üç-dört noýba, çaýyň ýerine gaýnag suw (anz Quanzhou materia medica)
D Dizenteriýany bejermek: guradylan gül eritmesi Chinese Chinese Hytaý lukmançylygynyň düzümi
Breast Başda döş karbunkulyny bejermek, depressiýa şeýle bolmaly: gül gülleýär, inin gury, gurak 30. heartürege, Çen Jiujian iýenden soň grass grass hundredüz ot aýnasy)
Ast Mastitiň bejergisi: ýedi bägül we ýedi sany ýorunja. Gury şerapda alyň Chinese Chinese Hytaý lukmançylygynyň düzümi
Sw Çişmegi we zäherleri bejermegiň başynda: ýüreksiz güller, soňky pul üçin bişirilen. Gowy şerap we kimono grass grass grassüz ot aýnasy)

Ulanylyşy we dozasy

Dildar: eriş, 1 ~ 2 çian; Krem gaýnadyň ýa-da gaýnadyň

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Aprel-iýun aýlary, pyntyklar açyljak bolanda, toparlara bölünip, haýal ot bilen çalt guradylýar. Guradylanda, gülüň inçe gatlagyna ýaýradyň, Corolla aşaklygyna, ony ilki guradyň, galanlaryny öwüriň we guradyň.

Gaýtadan işlemek usuly

Güller üýtgäp durýan ýaglara baý bolany üçin, pyntyklary ýygnandan soň guratmaly ýa-da haýal ot bilen guratmaly. Ysyň üýtgemeginden gaça durmak we bejeriş täsirini azaltmak we bahany ulanmak üçin güne düşmäň ýa-da ýokary temperatura bilen bişirmäň. Howa guradylanda ýa-da guradylanda, gül pyntyklary çyglylygyň öňüni almak üçin ýygnanman, inçe gatlaga ýaýramalydyr. Guradylanda, corolla ilki bilen ret edilip, guradylandan soň tabşyrylyp bilner we tutuş proses çalt guradylyp bilner.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

niubanggen6

  • Öňki:
  • Indiki: