Sagdyn guradylan Marigold gül çaýy

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: jin zhan hua
Iňlis ady: pot marigold
Latyn ady: Calendula officinalisL.
Bölümi ulanyň: gül
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: Çi düzgünleşdirmek, depressiýany aýyrmak, aljyraňňylygy çözmek, suwsuzlygy aýyrmak, iýmek we içmek
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Compositae” -iň iki ýyllyk ösümligi bolan “Calendula officinalis L.” tüýli. Sapraklary gezekli-gezegine. Güller sary ýa-da mämişi sary. Güllemek döwri aprel-sentýabr aýlary, miwesi iýun-oktýabr aýlarydyr. Heatylylykdan, sowukdan gorkup, ýumşak, salkyn howada ösmegi halaýaryn. Ol günorta Europeewropada we Ortaýer deňziniň kenarynda doglupdyr. Kalendula witaminlere baý, esasanam A witamini we C witamini, bu pigmentasiýanyň öňüni alyp, deriniň ýalpyldawuklygyny we çeýeligini ýokarlandyryp, garramagy haýalladyp, deriniň gowşamagyna we ýygyrtlarynyň öňüni alyp biler [1] partshli bölekleri diýen ýaly iýip bolýar; Haýwanlaryň gözellik funksiýasy bar. Haýwanlarda karotinoidler, likopen, hrizantin, üýtgäp durýan ýag, rezin, miksoid, malik kislotasy we ş.m. bar. Kökünde ajy madda we kaempferol bar; Tohumlarda gliseridler, mum spirtleri we alkaloidler bar. Saçyňyzy ýeňilleşdirmek üçin şampuna salyň. Gadymy müsürliler marigoldyň garramagy gijikdirip biljekdigine ynanýardylar, hindiler bolsa mukaddes gül hökmünde hormatlaýardylar. Orta asyrlarda marigold ýaralananlary bejermek we gyrgyn we gara ölüme garşy göreşmek üçin ulanylýar. 

Marigold irki bahar baglarynda we şäherlerinde iň köp ýaýran ösümlik güllerinden biridir. Gadymy Günbatarda derman ýa-da boýag, kosmetiki çig mal ýa-da iýmit hökmünde ulanylyp bilner. Leavesapraklaryny we ýapraklaryny iýip bolýar, şonuň üçin gap-gaçlaryň bezegi hökmünde ulanylyp bilner. 

Netijelilik

Antibakterial, çişmä garşy, gipolipidemiki, immunostimulýator we sedatiw täsirler 

Görkezişler

Kalendula miwesi pigmentasiýanyň öňüni alyp, deriniň ýalpyldawuklygyny we çeýeligini ýokarlandyryp, garramagy haýalladyp, deriniň gowşamagyna we ýyrtyklygynyň öňüni alyp bilýän A witamine baýdyr. Şeýle hem damar keselleri we rak ýaly medeniyetli keselleriň öňüni alyp biler, qi kadalaşdyryp, üsgülewigi aýyryp, aşgazany güýçlendirip, çişmegi aýyryp, demgysma we bronhit keseliniň öňüni alyp biler. Kumquat, damar saglygyny goramak üçin möhüm iýmit bolan P witamini hem öz içine alýar. Mikroelektrleriň çeýeligini güýçlendirip biler we gipertoniýa, arterioskleroz we ýürek keselleri üçin kömekçi iýmit hökmünde ulanylyp bilner. 

Baglanyşyk

Kalendula bir köpürjik ýa-da gök çaý üçin amatly. Bir çaý çemçesi guradylan Kalendula ýapragy bilen demläň we takmynan 3-5 minut gaýnadyň. Altyn çaý ýüzýän altyn gül ýapraklaryny goýýar we ýakymly ysy bar. Süýji we birneme ajy bolýar, bal bilen tagamly bolýar. Sowuklamaňyzda, Calendula çaýyny içmek gyzgyny azaltmaga, sowamaga we oty azaltmaga kömek eder. Şeýle hem, spazmdan dynmak we aşgazan ýarasy bilen kesellänler üçin örän amatly iýmit siňdirişe täsir edýär. Mundan başga-da, gan aýlanyşygyny ösdürip biler. Alkogolizmi hem ýeňilleşdirip biler, şonuň üçin bagyr üçin hem peýdalydyr. Emma göwreli aýallar marigold çaý içmeli däldir.
Ulanylyşy we dozasy: 1.8-4.5g

Ulanylyşy we dozasy

Agyz boşlugy: eriş, 10-20g; Krem gaýnadyň, şeraby ýa-da tabletka, poroşok. Daşarky ulanylyşy: degişli mukdar, ýuwmak, ýuwmak, üwemek, sepmek ýa-da ýaýratmak.

Poligonum multiflorum gany we inini iýmitlendirmek üçin amatlydyr; Içegäni nemlendirmek we arassalamak, ýeli ýok etmek, gyzzyrmanyň öňüni almak we detoksifikasiýa etmek üçin çig köpburçly multiflorumy ulanmak amatlydyr.

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Güýzde gazyň, süýümli kökleri aýyryň, ýuwuň, ýumşak bolýança guradyň, gaýtalap ýumuň, gaty ýadro ýok bolýança howa guradyň we guradyň; ýa-da bugdan soň, aç-açan bolýança ýumuň we guradyň

Gaýtadan işlemek usuly

Hapalary aýyryň, ýuwuň, nemlendiriň, galyň dilimlere ýa-da böleklere bölüň we guradyň.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

Healthy dried marigold flower tea7
Healthy dried marigold flower tea6

  • Öňki:
  • Indiki: