Ösümlik çaýy lili önümleri

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: bai he hua
Iňlis ady: Lili
Latyn ady: Lilium
Bölümi ulanyň: gül
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: öýkeniň nemlenmegi, üsgülewigi aýyrmak, oty arassalamak, ýüregi köşeşdirmek we aňy köşeşdirmek
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lilium (ylmy ady: Lilium) Liliaceae-iň köp ýyllyk ösümlik ösümlikidir. Demirgazyk ýarym şarda her yklymyň diýen ýaly mylaýym sebitlerinde doglan, esasan gündogar Aziýada, Europeewropada, Demirgazyk Amerikada we ş.m. dünýäde 110-dan gowrak görnüşi bar, olaryň 55-si Hytaýda öndürilýär. Soňky ýyllarda Aziýa lili, musk lili, atyr lili, günebakar (ot) lili, Lili we ş.m. ýaly emeli gibridizasiýa arkaly öndürilen köp sanly täze görnüş bar. Lili owadan duruş, ýaşyl ýapraklar, baldak we ajaýyp, seýrek kesilen gül güljagazy. Ylmy ady (Lilium brownii var. Viridulum Baker) qiangshu, fanjiu, Shandan, Daoxian, chongmai, Zhongting, Moluo, chongxiang, zhongfenghua, Baihe sarymsagy, ussat Fu sarymsagy, suannao kartoşkasy, yehehua we ş.m.

baihehua6

Netijelilik

Öýkeniň nemlenmegi, üsgülewigi aýyrmak, oty arassalamak, ýüregi köşeşdirmek we aňy köşeşdirmek.

Görkezişler

Inin ýetmezçiligi, tüýkülikdäki gan, palpitasiýa, ukusyzlyk, düýş görmek we duruş sebäpli üsgülewük üçin ulanylýar.

Baglanyşyk

1. Lili porsy:
Çig mal: 50g lili tozy, 60g japonika tüwi, şeker.
Modulýasiýa: ilki bilen lili we tüwi arassalaň, gazana atyň, suw goşuň we pes otda gaýnadyň. Lili we japonika tüwi bişen we çüýrän mahaly, degişli mukdarda şeker goşuň, olary iýip bilersiňiz.
Esasanam orta ýaşly we garry adamlar, ejiz we ukusyzlyk, pes gyzzyrma we gaharjaň adamlar üçin has amatlydyr.
Mundan başga-da, Tremellany Lili porsysyna goşmak, öýkeni iýmitlendirmek we öýkeniň nemlendirmek ýaly güýçli funksiýasyna eýedir; Kömelek noýbasyny goşmak, ýylylygy arassalamak we detoksifikasiýa täsirini güýçlendirip biler.

2. Lili çorbasy:
Modulýasiýa: hapalary aýyryň we lili ýuwuň, lili arassa suwda gaýta-gaýta ýuwuň, gazana suw goşuň, çüýränçä ýokarsyna bişiriň, soňra gerek mukdarda şeker goşuň. Lili çorbasy inçekesel bilen kesellänleri bejermek üçin amatlydyr. Nahar iýilende birneme ajy bolsa-da, üns bilen dadylanda ajy we süýji bolýar, bu bolsa adamlary yzarlaýar. Sowadyjyda biraz saklansa, ajaýyp buzly içgidir.

Ulanylyşy we dozasy

2-4 çian

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Liliýa şahasyndaky ilkinji gül budy doly giňeldilende we aýdyň bolanda saýlanyp bilner. Gaty ir açylsa, gülüň reňkine täsir eder. Gijä galan bolsa, gaplamakda diňe bir kynçylyk döretmän, poleniň çykmagy sebäpli gül ýapraklaryny hem hapalaýar.

Gaýtadan işlemek usuly

Doly suwsuzlanandan soň, zerur bolsa göni suw bilen batyrylyp ýa-da beýleki maddalar bilen garylyp bilinýän Lili çaýyny alyp bileris.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

mutong7

  • Öňki:
  • Indiki: