Medisina hamyry adaty hytaý ösümlik lukmançylygy

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: shen qu
Iňlis ady: dermanlyk hamyrmaýa
Latyn ady: dermanlyk hamyrmaýa
Bölümi ulanyň: Poligon gidropiperine we beýleki dermanlara un ýa-da bugdaý kepegi goşmak bilen gaýtadan işlenýär
Esasy wezipesi: Dalak we aşgazan, iýmit siňdiriş we ýygnamak
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ylahy komediýa, hytaý lukmançylygynyň ady. Poligon gidropiperine, Artemisia annua, badam pastasy, adzuki noýbasy we täze Ksantium sibiricum-a un ýa-da kepek goşmak bilen fermentlenýär. Theurduň hemme ýerinde öndürilýär. Inedördül ýa-da gönüburçly, ini takmynan 3 sm we galyňlygy 1 sm. Daş görnüşi daş, gödek däne, gaty, döwük we döwmek aňsat, deň däl kesiş, ak ýaly we goňur galyndy, ezilmedik we galyň fermentasiýa deşikleri görünýär. Bu köne we ajy.

shenqu5

Netijelilik

Dalak we aşgazan, iýmit siňdiriş we ýygnamak.

Görkezişler

Iýmit durgunlygy, iýmit siňdirilmezlik, garyn boşlugy, işdäň ýitmegi, gusmak we içgeçme üçin ulanylýar.

Baglanyşyk

1. Jizhu tabletkasy: Dalagy ýok edip, aşgazany güýçlendirip biler we adamlar uzak wagtlap iýmegi bes edip bilmezler. Bir ýa-da iki sany “Atractylodes macrocephala koidz” (sary toprakda gowrulan, toprakdan aýrylýar), bir ýa-da iki ýetişmedik ajy mämişi (kepek bilen gowrulan, kepekden aýrylýar). Netijede, lotos ýapraklary tüwi bilen bişirilýär we toplar püresi we uly bolýar. Ak çorba bilen 50 tabletka alyň. Qi durgunlyk, bir ýa-da iki sany mämişi gabygyny goşuň; Ot bar bolsa, bir ýa-da iki kopt goşuň; Tüýkülik bar bolsa, bir ýa-da iki pinellia ternata goşuň; Sowuk bar bolsa, bäş ýuana guradylan zynjyr we San Çian goşuň; Iýmitiňiz bar bolsa, hersine bäşine “Divine Comedy” we “Maý” goşuň. ("Jie Gu Jia Zhen")

2. Tomus aýlarynda duýdansyz içgeçme: dalaklary güýçlendirmek we aşgazany gyzdyrmak, we berhiz sebäpli dörän şikesleri bejermek. Kuşu tabletkasy: Ony “Divine Comedy” (gowrulan) we “Atractylodes lancea” (bir gije tüwi rulonlaryna batyrylan, bişirilen) bilen iň soňky poroşoga bölüň we uly tabletka goýuň. Her gezek 30 ýa-da 50 tabletka alyň we tüwi içiň. ("Heji býurosy")

3. Kelle şemaly we beýniniň agyrylary: 10 kg çemçe üzüm, bir daş suw, üç bedre çörek we nahar bişirmek üçin üç bedre glýutin tüwi. Sowuk bolanda, 92-nji ýylyň ahyrynda “Ylahy komediýa” -ny gowurmaly, ojakda goýuň we hemişeki ýaly şerap taýýarlaň. Üç-bäş günden soň, köpügiň tükenendigini görenimden soň, bir bedre glýutin tüwi bişirip, düşündirişe garaşyp, sowukda zyňdym. Her gezek kiçijik çyrany içiň we ony alanyňyzdan soň derläň. ("Şenghuifang")

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

 Yearylyň dowamynda öndürip bolýar.

Gaýtadan işlemek usuly

Täze Artemisia annua L., täze Ksantium sibiricum L. we hersi 12 kg bolan täze Poligonum gidropiper L. Gyzyl noýba üwemek, lukmançylyk bilim ulgamy bilen gutarmak, badamlary gabamak we üwemek, hersi 6 kg, gowy garyşdyrmak, 100 kg bugdaý kepegi we 60 kg ak un goşmak, degişli mukdarda suw goşmak, böleklere çümmek, tekizlemek, saman ýa-da halta bilen örtmek , fermentlemek we daşarda sary gipfe ulalanda çykarmak.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

New harvest dried Artemisia argyi leaf6

  • Öňki:
  • Indiki: