Tangerin gabygynyň ajaýyp täsirleri

Mangarin gündelik durmuşda adaty miwedir, adamlar hemişe onuň süýji tagamyny we açyk görnüşini halaýarlar, ýöne lezzet alanymyzdan soň gabyklary elmydama zyňýarys. Aslynda bu biderek zat, ine, mandarin gabygynyň ajaýyp täsirleri bilen tanyşdyraýyn. Mangarin gabygyny mümkin boldugyça uzak saklap bolýar. Saklanyş möhleti üç ýyldan az bolanlara gabyk ýa-da mämişi gabygy, saklanyş möhleti üç ýyl we ondan köp bolanlara mandarin gabygy diýilýär.

Incredible effects of Tangerine Peel

.11
Awtobusa ýa-da ulaga münmezden 1 sagat öň, täze mandarin gabygyny basyň, ýag dumanlaryny burnuňyza goýberiň, awtobusa ýa-da ulaga müneniňizden soň, ony basyp bilersiňiz we ýag dumanyny islendik wagt boşadyp bilersiňiz, mundan beýläk kerpiç bolmaz.
2-nji mandarin gabygy üsgülewük üçin gowy derman.
Guradylan mandarin gabygy 5g, 500ml suw guýuň, 30 minut gaýnadyň, soňra 5g zynjyry ezilen we goňur şeker goýuň, çorbany içiň.

Incredible effects of Tangerine Peel1

.44 mandarin gabygy gan basyşyny peseldip biler
Tangerin gabygyny kesip, guradyň, soňra ýassykda dolduryň, gan basyşyny peseldip bilersiňiz.
No.5 mandarin gabygy ýanmagy bejerip biler
Burnedakylan derini ezilen täze mandarin gabygy bilen süpüriň, ýanmagy bejerip bilersiňiz.

66 mandarin gabygy iç gatamagy bejerip biler
Mangarin gabygyny arassalaň, dilimlemek üçin kesiň, şeker we bal goşuň, 20 minut gaýnadyň, soňra sowadyň, bir çemçe içiň, şol ýerde bir gün, içiň içegesini bejerip bilersiňiz.

7-nji mandarin gabygy serhoş adamlary serhoş edip biler
Täze mandarin gabygy 30 gram, duz goşuň, 20 minut gaýnadyň, çorbany içiň, serhoş adamlary oýarmak üçin gaty gowy täsir.   

No.8 mandarin gabygy dispepsiýany bejerip biler
Alkogola 50g mandarin gabygyny goýuň, takmynan 2-3 gün siňdiriň, dispepsiýa alanyňyzda alkogoly içiň.

No.9 mandarin gabygy çilini bejerip biler
Mangar gabygyny ýakyň, poroşok bilen üwüriň, ösümlik ýagyny garmaly, çiliniň derisine süpüriň.   

.1010 mandarin gabygy aladalara garşy durup biler
10 gram mandarin gabygy, 100 gram tüwi, 40 minut gaýnadyň, soňra çorbany içiň.

Incredible effects of Tangerine Peel2

Iş wagty: Iýul-23-2021