Adaty hytaý lukmançylygy çorbasy

Çorpion tagamly, tebigaty tekiz, zäherli we bagyr meridianyna degişli bolan Pinggan Xifeng dermanlaryna degişlidir. Windelden we spazmdan dynmak, kollateriallary gazmak we agyryny aýyrmak, zäherlere hüjüm etmek we düwün ýaýratmak ýaly täsirleri bar. Çeçen daşarky ýel üçin möhüm derman. Köplenç insult, sarsma, tetanoz, Bi sindromynda karbunkul, inçekesel, ýylan dişlemek üçin ulanylyp bilner.

Çeçen "ýeli köşeşdirmek we spazmy aýyrmak, çişmä garşy we zäherlere garşy hüjüm etmek, kollateriallary gazmak we agyryny aýyrmak" wezipesine eýedir; esasan "çaga çişmegi, sarsma, deri keseli, ýürek-damar we serebrowaskulýar keseli, çişme, gepatit B, çiş" we beýleki keseller üçin ulanylýar. Garyn hem ýokary derejeli nepisligiň bir görnüşidir. Çeçen iýmitlenmäge baý we hytaýly we daşary ýurtly myhmanlar tarapyndan halanýan keselleriň öňüni almak we bejermek, immuniteti ýokarlandyrmak we garramaga garşy wezipeleri bar.

Traditional Chinese Medicine Scorpion

Çorbanyň çakyrynda adam bedeni üçin zerur bolan 22 görnüşli aminokislotalar we dürli mikroelementler, witaminler, taurin we ş.m. bar. Näsaglara zäherli we zyýanly täsirleri ýok. Bu erkekler we aýallar, garrylar we ýaşlar üçin amatly we bedeni güýçlendirip biljek ýokary derejeli iýmitleniş ekerançylyk goşundysydyr. Onuň işi adam bedeniniň işini we fiziologiki funksiýasyny iki ugurda gowulaşdyryp biler. Nerw ulgamyna, ýürek serebrowaskulýar ulgamyna, bagyr, böwrek we deride oňat bejeriş täsiri bar. Revmatizmi we egin agyryny bejermek üçin hem peýdalydyr. Egniň çişmegine, kelleagyry, ýüz ysmazyna, işlemezlige we aýallaryň aşaky bel agyrysyna aç-açan täsir edýär.

Traditional Chinese Medicine Scorpion1

Eger bir çorbany derman hökmünde ulanmak islese, ilki bilen gaýtadan işlenmeli. Umuman aýdanyňda, çorbany gaýtadan işlemegiň usuly hapalary aýyrmak, ýuwmak we guratmakdyr. Springazdan güýze çenli, tutuş garpyzy tutmak üçin amatly pursat. Tutulandan soň, bütin çorbany arassa suwa salyň we boguň, soňra bolsa çorbany gaýnadyň. Umuman aýdanyňda, gazana guýýan suwumyzyň diňe Scorpion-y ýapmagy zerur.

Soňra oňa duz salyň. Her 500 gram çorbanyň 150 gram duz bilen üpjün edilmegi maslahat berilýär. Duz goýlandan soň 3-4 sagat gaýnadyň. Gazandaky suw gaýnadylanda, barlap bileris. Upokarda. Barlamagyň esasy usuly, çorbanyň guýrugynyň ujuny barmaklarym bilen gysmakdyr.

Gaýnadylan tutuş garpyz, guýrugyny barmaklarymyz bilen gysanymyzdan soň dik durup bilýän bolsa, arkasy bir ýaprak görse we garny tekiz bolsa, bu bütin çorbanyň gaýtadan işlenendigini aňladýar we biz ony gazana salyp bileris. Çorbalaryň hemmesini çykaryň we kölegesinde guratmak üçin hemmesini şemalladylýan ýerde goýuň. Çorbany tutuşlygyna ulanmaly bolanymyzda, bu gaýtadan işlenen çorbany arassa suw bilen ýuwuň we duzy ulanyň.


Iş wagty: Iýul-23-2021