Çig guradylan mandarin gabygy lomaý

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: chen pi
Iňlis ady: guradylan mandarin gabygy
Latyn ady: CITRI RETICULATAE PERICARPIUM
Bölümi ulanyň: pell
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy funksiýa: Düwürtigi kadalaşdyrmak we dalagy berkitmek, çyglylygy ýok etmek we çişmegi çözmek
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty hytaý lukmançylygynyň ady bolan mandarin gabygy. Bu “Rutaceae” apelsininiň we ýetişdirilen görnüşleriniň gury ýetişen gabygydyr. Derman serişdeleri Pericarpium Citri Reticulatae we Pericarpium Citri Reticulatae bölünýär. Bişen miweler güne ýa-da pes temperaturada saýlanýar, gabyklanýar, guradylýar. Depelerde, pes daglarda, derýalarda we köllerde ýa-da düzlüklerde ösdürilip ýetişdirilýär. Iýmit siňdiriş ulgamyny sazlaň; Artykmaç doza ýürek urmasyny saklap, koronar akymyny ýokarlandyryp biler; Fatagly ýagly iýmit sebäpli döreýän arteriosklerozyň öňüni alyp biler; Demgysma keselini aýyrmak we çişmegi ýok etmek; Böwrek gan damarlaryny baglaşmak, peşewiň mukdaryny peseltmek; Concentokary konsentrasiýa ýatgyda dynç alyp biler; Immun funksiýasyny güýçlendirmek; Inflamokançlyga garşy; Gan akma we garynlaşma wagtyny gysgaldyň; Tüýkülik, aşgazan şiresi we beýleki iýmit siňdiriş şireleriniň bölünip çykmagyna kömek edip, içege gazynyň ýygnanmagyny ýok edip biler.

Raw dried tangerine peel wholesale05

Netijelilik

Qi kadalaşdyrmak we dalagy berkitmek, çyglylygy guratmak we çişmegi çözmek. 

Görkezişler

Garyn boşlugy üçin az iýmit, gusmak we içgeçme, üsgülewük we çişme 

Baglanyşyk

Cold Sowuk üsgülewigi bejermek: mandarin gabygy 20 gram, banan ýapragy 30 gram, ýaprak ýapraklary (saç) 20 gr. Günde bir doz, suwda gowrulan, günde iki gezek (u Zhuang milletiniň saýlanan halk lukmançylygy》).
Cup Kubok, karbunkul üçin saç ýaly sag gapdalyndaky öýkeniň ýygnanmagyny bejermek: mandarin gabygy, ajy Platikodon grandiflorum, süýji Tingli (gowrulan). Iň gowusy iň soňkusyna bölünýär, gaýnadylan jujube eti Wutong Zi ýaly tabletka. Her gezek 50 tabletka alyň we tüwi içiň (ancient Gadymy we häzirki lukmançylyk ýazgylarynda Jujube pastasy tabletkasy).
Chest Döşdäki päsgelçilikleri bejermek, döş gazynyň gysgyjy: 1 jin mandarin gabygy, 90 gram Fructus aurantii, 250 gram zynjyr. Üç tagam, bäş litr suw goşuň we iki litr gaýnadyň. Aýry-aýry alyň (Golden Altyn palatanyň synopsisi》).
Izizu afaziýa, sesiň bogulmagy: mandarin gabygy 150 gram. Üç litr suw, bir litr gaýnadyň, damjany aýyryň we take Tirsegiň aňyrsynda take alyň.

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Güýzde gazyň, süýümli kökleri aýyryň, ýuwuň, ýumşak bolýança guradyň, gaýtalap ýumuň, gaty ýadro ýok bolýança howa guradyň we guradyň; ýa-da bugdan soň, aç-açan bolýança ýumuň we guradyň.

Gaýtadan işlemek usuly

Hapalary aýyryň, suw sepiň, nemläň, döwüň we guradyň. 

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

New harvest dried Artemisia argyi leaf6

  • Öňki:
  • Indiki: