Aziýa ösümlikleriniň tohumy Hytaý ösümlik dermanlarynyň lomaý satuwy

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: che qian zi
Iňlis ady: Aziýa ösümliginiň tohumy
Latyn ady: Plantago asiatica L.
Bölümi ulanyň: Gulak
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: heatylylygy, diurezi aýyryp, çyglylygy aýyryp, içgeçmäni duruzyp, gözüňi gowulaşdyryp, çişmegi aýryp biler.
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adaty hytaý lukmançylygynyň ady bolan Aziýa ösümliginiň tohumy. Plantago asiatica L. ýa-da Plantago depressa ýabany gurak ýetişen tohumy. Tohumlar tomusda we güýzde ýetişensoň, gulaklar ýygnalýar, güne guradylýar we tohumlar hapalary aýyrmak üçin sürtülýär. Önüm ýumurtga, tertipsiz ýa-da üçburç uzyn, birneme tekiz, uzynlygy 2 mm we ini 1 mm. Surfaceüzü sarymtyl goňur-goýy goňur, inçe gyrmyzy we bir tarapynda çal ak konkaw depesi bar. Bu gaty kyn. Howa gowşak we tagamy ýeňil.

cheqianzi5

Netijelilik

Heatylylygy, diurezi aýyryp, çyglylygy aýyryp, içgeçmäni duruzyp, gözüňi gowulaşdyryp, çişmegi aýryp biler.

Görkezişler

Heatylylygy guratmak we güýçli agyry, ödem we dolylyk, tomus çyglylygy içgeçme, gyzyl gözleriň çişmegi we agyry, ysgynsyz üsgülewük üçin ulanylýar.

Baglanyşyk

1. Çyglylyk we yssy sebäpli döreýän öt haltasy bolan näsaglarda ulanylyp bilner.
2. Elşoltziýa bilen, Poria kokos, polipor ekwiwalenti, tomus çyglylygy içgeçmesi üçin ulanylyp bilner.
3. Hrizantema we kassiýa tohumy bilen deňdir. Gyzyl we aljyraňňy gözler üçin ulanylyp bilner.

Ulanylyşy we dozasy

9 ~ 15g

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Tohumlar tomusda we güýzde ýetişensoň, gulaklar ýygnalýar, güne guradylýar we tohumlar hapalary aýyrmak üçin sürtülýär.

Gaýtadan işlemek usuly

Hapalary aýyryň, ösümlik tohumlaryny aýyryň, çykýança duzly suw bilen gowurmaly, duzly suw sepiň we guradyň.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

mutong7

  • Öňki:
  • Indiki: