Adaty hytaý ösümlik lukmançylygy tohum tohumy

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: huo ma ren
Iňlis ady: Hemp tohumy
Latyn ady: Cannabis sativa L.
Bölümi ulanyň: tohum
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: Runchang Tongbian
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hemp tohumy, hytaý lukmançylygynyň ady. Kanabis sativa L.-iň gury ýetişen tohumlary Demirgazyk-gündogarda, Demirgazyk Hytaýda, Gündogar Hytaýda, merkezi we Günorta Hytaýda paýlanýar. Içegeleri nemlendirmek we zaýalanmak täsiri bar. Köplenç gan ýetmezçiliginde, içegäniň guraklygynda we iç gatamasynda ulanylýar. Önüm ýumurtga, uzynlygy 4 ~ 5.5mm we diametri 2,5 ~ 4mm. Surfaceerüsti çal ýaşyl ýa-da çal sary, inçe ak ýa-da goňur reňkli, iki gapdaly gyralary, ýokarsyna birneme görkezilen we düýbünde tegelek miweli sapak belligi. Perikarp inçe, döwük we döwmek aňsat. Testa ýaşyl, kotiledonlar 2, süýtli ak, ýaglara baý. Howa gowşak we tagamy ýeňil. 

huomaren4

Netijelilik

Runchang Tongbian

Görkezişler

Köplenç gan ýetmezçiliginde, içegäniň guraklygynda we iç gatamasynda ulanylýar.

Baglanyşyk

1. Bulam-bujarlygy we gusmagy bejermek: Mahen Sanhe, gaýnadyň, funt, suw bilen suw alyň, az duz bilen iýiň (good Gowy resept
2. Defekasiýany bejerip bolmaýar: kepjebaş iýmiti üçin dürli tüwi bilen kenep tohumyny üwüriň hind hind Yzynda tirsek
3. Asteniýany we ýadawlygy bejermek, pes energiýa berijiniň ýetmezçiligi we ýylylygy, agyryly bogunlar, gyssagly myşsalar, amatsyz peşew, az sanly tabak, gury agz, az Qi: kenep ýadrosynyň bäş kombinasiýasy, gözleg, iki litr suw, ýarysyny gaýnadyň, alyň aýratyn (i Wai Tai Mi oa)
4. Dogrumdan soňky gany bejermek: bäş litr bellik, funt, bir bedre çakyr tegmilleri bilen bir gije, Ming Dan gaçmak, ýyly eşik geýmek, ilkinji iýmit, dökülmezlik, gijeki hyzmat. Bir aýlap jyns gatnaşyklaryndan gaça duruň, primipara kanuny hökmünde ýokarlandyrylar (《Müň altyn resept (Mazi şeraby)

Ulanylyşy we dozasy

1015g

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Güýzde miweler bişensoň ýygnalýar, hapalar aýrylýar we güne guradylýar.

Gaýtadan işlemek usuly

Hapalary we gabygy aýyryň 

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

mutong7

  • Öňki:
  • Indiki: