Adaty Hytaý derman serişdeleri Herba Cistanches

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: da yun
Iňlis ady: herba cistanches
Latyn ady: Cistanche salsa (CAMey.) G.Bec
Bölümi ulanyň: Kökler
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipe:
Börek böwregini tonlamak, düýp we gana peýdaly we içegeleri rahatlandyrýar
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ylmy ady Cistanche deserticola bolan Daýuna, hytaý lukmanlary tarapyndan goblin ýa-da altyn bambuk atyşy diýilýär. Örän gymmatly hytaý ösümlik dermanlary bolup, "çöl ginseng" ady bilen bellidir. Taryhda esasan Sinszýan we Içki Mongoliýada paýlanan günbatar ýurtlary tarapyndan salgyt kazyýetiniň hazynasy hökmünde kabul edildi.
Cistanche deserticola, topraga we suwa az talap edýän Haloksilon ammodendronyň kökündäki parazit ösümlik parazitidir. Soňky ýyllarda Hebeý welaýatynyň Cangzhouou şäherindäki çägeli derýa kenaryndaky ýabany öýkünip, Cistanche çölüni ekmekde öňegidişlik gazanyldy. Öndürilen “Cistanche deserticola” -yň hili diýseň ýokary, sebäbi topragyň hili çöl meýdanyndakydan has gowy. Gansu, Çinghai, Sinszýan, Içki Mongoliýa, Russiýa, Mongoliýa we Eýran.

dayun 5

Netijelilik

Börek böwregini tonlamak, düýp we gana peýdaly we içegeleri rahatlandyrýar. Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.

Görkezişler

Düzgünsiz aýbaşy, amenoreýa, önelgesizlik, ejizlik, spermatorreýa, damjanyň peşewi, gödek afoniýa, iç gatamagy, sowuk ýetmezçiligi sebäpli içgeçme we köpçülikleýin kesel.

Baglanyşyk

1. Anjelika sinensisini gany iýmitlendirmek we guraklygy nemlendirmek, suwy köpeltmek we gaýyk sürmek üçin güýçli ýaglaýjy güýji bolan ýag bilen ulanmak iň gowusydyr. Gowşak yangaň we düýp manysy we gany ýok garrylaryň iç gatamagy üçin amatlydyr. 2, Morinda officinalis bilen, böwregiň gyzdyrylmagynyň güýjüni ýokarlandyryň we guraklygy nemlendirmek üçin ýaragy güýçlendiriň we oty gury suwsyz doldurmagyň ajaýyp täsiri bar. Börek böwreginiň ýetmezçiligi, ejizlik we spermatorreýa, sowuk bel we dyzlar, gowşak süňkler we myşsalar we ş.m. üçin köplenç saýlanýar; Şeýle hem yangaňy goldamak we içegeleri rahatlandyrmak wezipesi bar. Yangaň ýetmezçiligi sebäpli garrylyk näsazlygy we iç gatamagy üçin ulanylanda, “Cistanche deserticola” -yň dozasy ýerlikli ýokarlandyrylyp, has gowy bejeriş täsiri gazanyp bolar. 3. “Astragalus membranaceus” bilen birleşdirilende, “Cistanche deserticola” “Astragalus membranaceus” -yň güýçlendiriji güýjüni böwrege göterip bilýär we böwrek we qi tonlamak we böwrek ýanmagyna kömek edýär. 4, “Achyranthes bidentata” bilen iki sany aýratyn peýdasy bar. Ilki bilen, biri-birini doldurýarlar we böwregiň gyzdyrylmagyny we ýangyny güýçlendirmek üçin jübütlenmeli; Ikinjiden, “Achyranthes bidentata” pyýada ýöremäge ökde bolanda dermanlary peseldip biler. 5. Goýun bilen, ýini güýçlendirip, manysyna peýdaly bolup biler. Iki derman, bir ýan we bir ýin, biri-birini çäklendirýär, biri-birini ösdürýär we biri-biriniň üstüni ýetirýär we böwregiň ýin we ýangyny deňleşdirmek wezipesine eýedir.

Ulanylyşy we dozasy

10-15g

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Daýun, dürli saýlama wagtyna görä bahar gününe we güýz gününe bölünýär. Bahar güni her ýyl aprel aýynda gazylyp başlaýar, tomsuň yssy gününe öwrülýär we eti gaplaýar we daşaýar we guradylandan soň saplanýar; Güýzde ösýän Daýunyň gazuw-agtaryş döwri sentýabr-oktýabr aýlarydyr. Aýry-aýry ululyklary ýazda Daýunyňkydan birneme kiçidir we çyglylygy ýazda Daýunyňky bilen deňdir. Şeýle-de bolsa, günüň gowşaklygy, pes temperatura we güýzüň ahyrynda we gyşyň başynda gysga güneşli wagt sebäpli, hilini we aýratynlyklaryny kepillendirmek kyn.

Gaýtadan işlemek usuly

(1) guratmak. Gündizine çäge ýaýyň, üýşmeleňleri ýygnaň we gijelerine ýapyň, gije bilen gündiziň arasyndaky uly temperatura tapawudy sebäpli doňmagyň öňüni alyň. “Cistanche deserticola” gün guradylandan soň gowy reňk we ýokary hilli.
(2) Salinizasiýa. “Cistanche deserticola” -ny duzda 1 ~ 3 ýyl marinat ediň ýa-da 50 × 50 × 120 sm çukur gazyň we deň ölçegdäki we suw syzmaýan plastik halta salyň. Temperatura 0 to-a düşende, “Cistanche deserticola” -ny sumkanyň içine salyň, duzlanmaga 40% şor taýýarlamak üçin ýerli işlenmedik toprak duzuny ulanyň we ikinji ýylyň mart aýynda çykaryň we guradyň, şeýlelik bilen Duzly Dýununa öwrüliň.
(3) ýerzemin. Doňdurylan topragyň iň möhüm çyzygynyň aşagyndan çukur gazyň, sowuk howada täze “Cistanche deserticola” -ny jaýlaň we çykaryň we ikinji ýylda guradyň.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

mutong7

  • Öňki:
  • Indiki: