Towuk jadygöýiniň adaty hytaý derman materiallary membranasy

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: ji nei jin
Iňlis ady: towuk syrygynyň membranasy
Latyn ady: Polygonatum odoratum degirmeni. Druce
Bölümi ulanyň: Kökler
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: Gallusgallusdomesticus Brisson
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Towuk gizzard-deri, Hytaý lukmançylygynyň ady. “Gallusgallusdomesticus Brisson” -yň gury çäge haltasynyň içki diwary. Towuklary öldüreniňizden soň, gizzard çykaryň, içki diwary derrew gabyň, ýuwuň we guradyň. Bu önüm, galyňlygy 2 mm töweregi bolan tertipsiz togalanan planşet. Surfaceerüsti sary, sary-ýaşyl ýa-da sary-goňur, inçe we düşnükli, aç-açan zolaklar bar. Kesgitli, näzik, şahly we ýalpyldawuk. Biraz balykly, birneme ajy.

jineijin5

Netijelilik

Gallusgallusdomesticus Brisson.

Görkezişler

Iýmit siňdiriş, gusmak we içgeçme, bäbekleriň ýeterlik iýmitlenmezligi, enurez, spermatorreýa, stranguriýa we agyry, öt haltasy we gipokondriak agyrylary üçin ulanylýar.

Baglanyşyk

1. Suwsuzlygy gandyrmak we içgini höweslendirmek üçin, her gün bir daşa ýetýän bolsa, iň soňky bolan ananasyň we towugyň gizz derisiniň köküne deňdir. Tüwi içgileri üçin bir ýuan, günde üç gün. ("Tejribe partiýasy")
2. canhli düwürtik ýaralary: towugyň gizzardyny ýakyň we çalyň. ("Livingaş we ýaşlaryň täze kitaby")
3. Wulwanyň gaýmagy: towugyň gizzard (suwa düşmezligi) arassalanýar we täze kafel bişirilýär we çişýär, ot bilen zäherli we gowy. Ilki bilen ýaralary tüwi çişmesi bilen ýuwuň, ýöne çalyň. Şeýle hem agzyň ýaralaryny bejerip biler. ("Tejribe partiýasy")

Ulanylyşy we dozasy

Bezeg, 3-10g; Her gezek üwenden soň alyň, her gezek 1,5 ~ 3g. Öwürmegiň täsiri erişden has gowudyr

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Washuwuň we guradyň

Gaýtadan işlemek usuly

Washuwuň we guradyň

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

mutong7

  • Öňki:
  • Indiki: