Adaty Hytaý lukmançylygy Loquat ýapragy

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: pi pa ye
Iňlis ady: Loquat ýapragy
Latyn ady: Eriobotryae Folium
Bölümi ulanyň: ýaprak
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: öýkeni arassalamak, üsgülewigi aýyrmak, ýaramaz täsirleri azaltmak we gusmagy bes etmek
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Loquat ýapragy Hytaýyň adaty lukmançylyk adydyr. Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindliň ýapragy. Öýkenini arassalamak, üsgülewigi aýyrmak, oňaýsyz reaksiýany azaltmak we gusmagy bes etmek ýaly täsirleri bar. Görkezişler: öýkeniň gyzmagy, üsgülewük, aşgazanyň yssy we demne sebäpli gusmak. Leavesapraklary uzyn ýa-da obowat, uzynlygy 12-30 sm we ini 3-9 sm. Apex ýiti, esasy cuneate, margin gaty az serrat, tutuşlygyna. Upperokarky ýüzi çal ýaşyl, sarymtyl goňur ýa-da gyzyl goňur, ýalpyldawuk we aşaky ýüzügi açyk çal ýa-da goňur ýaşyl, sary saçlar bilen örtülen. Esasy damarlar aşaky ýüzünde ep-esli ýokarlanýar, gapdal damarlar çişýär. Petiole gaty gysga, goňur sary saçlar bilen örtülendir. Deri we çişik, döwmek aňsat. Tagamy birneme ajy.

pipaye5

Netijelilik

Öýkenini arassalamak, üsgülewigi aýyrmak, ýaramaz täsirleri azaltmak we gusmagy bes etmek.

Görkezişler

1. Öýüň yssylygy sebäpli üsgülewük we Qi inwersiýasy sebäpli demne: ajylygyň tagamy peselip, öýkeniň çişini arassalamak we azaltmak funksiýasyna eýe bolan sowuklygyň tebigaty arassalanyp bilner.
2. Aşgazanyň ýylylygy, gusmak we demne: Bu önüm aşgazanyň ýylylygyny arassalap, aşgazanyň aşgazanyny azaldyp, gusmagy we ýygnamagy bes edip biler.
3. uteiti bronhit, lobar pnewmoniýa, pertussiýa, bronhektaz üçin günbatar lukmançylygy diagnozy gyzgyn flegma görnüşine degişlidir, ýiti we dowamly gastrit, diafragmatiki spazm aşgazan otuna degişlidir.

Baglanyşyk

1. Materia medica-nyň goşundysy: "aşgazany sazlaşdyrmak, Qi azaltmak, ýylylygy arassalamak, tomus yssysyny aýyrmak we beriberi bejermek." "Ataprak ýapragy, öýken we aşgazan kesellerini bejermek, esasan aşaky gulagynyň işini alýar. “Qi” -niň aşagynda ot iner we çişlik tekiz bolar, garşy çykýanlar garşy çykmaz, gusýanlar gusmaz, teşne bolanlar teşne bolmaz, üsgürýänler üsgürmez; . "Aşgazan keselleri üçin zynjyr şiresi örtük üçin, öýken kesellerinde bolsa bal suwy örtük üçin ulanylýar."

2. Çongkin Tangyň makalasyna görä, "öýkeniň ýeliniň, ýylylygyň, ýylylygyň we guraklygyň ähli patogen faktorlary ýumşak we altyny goramak üçin ulanylýar, ýöne baýramy bejermek üçin hoşboý ysly, ýöne gurak däl. Hemmesi. Aşgazandaky çyglylygyň, epidemiýanyň we zäheriň patogen faktorlary bulaşyklygy arassalamak we Zhongzhouou şäherine baryp biler. " Ösümlik dermanlary, üsgülewigi we aşagyndaky Qi bilen bejermekde gazanan uly üstünlikleri üçin oýlanyp tapyldy.

Ulanylyşy we dozasy

Dildar: eriş, 5-10g. Üsgülewigi aýyrmak üçin, gowurmak üçin, gusmagy bes etmek üçin ýaşamak üçin amatly.

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Gyşdan indiki bahara çenli baldaklar we ýapraklar gurap ýa-da güller çekilmese, ýygnalyp gazylýar.

Gaýtadan işlemek usuly

Hapalary we ýuwujylary aýyryň, suw bilen sepiň, kesiň we guradyň.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

New harvest dried Artemisia argyi leaf6

  • Öňki:
  • Indiki: