Lomaý gül çaýy meni ýatdan çykar

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: wu wang wo
Iňlis ady: ýatdan çykar-meni-däl
Latyn ady: Myosotis silvatica Ehrh. öňki Hoffm.
Bölümi ulanyň: gül
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: heatylylygy we toksini arassalamak, ýüregi arassalamak we gözüňi gowulaşdyrmak, iýmitlendiriji iýmitlendiriji we böwrek tonlaýjy
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Myosotis sylvatica litospermaceae-de Myosotis urugynyň köp ýyllyk ösümligidir. Leavesapraklary alternatiw, dar ýa-da zolakly oblanceolate. Onuň gülleri ortada sary pistiliň halkasy bilen gök garylýar. Yangaňy halaýar, inini göterip bilýär we öz-özüňe ekmek arkaly köpeltmek aňsat. Gül kiçijik we owadan, reňk gabat gelýänligi sazlaşykly we gözüňi özüne çekýär, esasanam simoza gülüň açylmagy bilen kem-kemden uzalýar, ýarysyny öz içine alýan we ýarysy açyk, özüne çekiji we ýatdan çykmajak. Menigitler we gyzlar biri-birine berýärler, çuňňur duýgularymy aýtmagy ýatdan çykarmaň.

wuwangwo5

Netijelilik

Heatylylygy we toksini arassalamak, ýüregi arassalamak we gözüňi gowulaşdyrmak, iýmitlendiriji iýmitlendiriji we böwrek tonlaýjy.

Görkezişler

Düwürtik, süňk, gödek deri, bulaşyk görüş, iç gatamagy, gysga sary peşew we ş.m. üçin amatlydyr we derini, derini ideg etmegi we gözelligi aklap biler.

Baglanyşyk

1. Gözellik çaýyny ýatdan çykarmaň: dogry mukdarda gül, 1 çaý çemçesi gök çaý, azajyk bal ýatdan çykarmaň. Meatdan çykarmaň, gül we gök çaýy käsä goýuň, gyzgyn suw bilen demläň, takmynan 3 minut garaşyň, gülüň dadyp görmeginden soň bal goşuň. Derini aklap bilýär we düwürtikler we çişikler üçin amatlydyr.
2. Erhua çaýyny ýatdan çykarmaň: Erhua çaýyny we bal çaýyny deň mukdarda ýatdan çykarmaň, suwa batyryň ýa-da suwa batyryň, her gün 1 doza. Heatylylygy we toksini arassalap biler we ýylylyk dökülýän çagalar üçin amatlydyr.
3. “Sie Ye” çaýyny ýatdan çykarmaň: gülümi, “Sie Ye” -ni her 10 gramdan içiň, içgini ýa-da demlemegi, her gün 1 dozany ýatdan çykarmaň. Heatylylygy aýyryp, iç gatamagyny aýyryp biler. Iç gatamagy üçin amatlydyr.
4. Gül çaýyny ýatdan çykarmaň: her 10 gramda gül, gül gül, köpürjik içgisi ýa-da nahar, her gün 1 dozany ýatdan çykarmaň. Dismenoreýa we dismenoreýa üçin amatlydyr.
5. Hrizantema çaýyny ýatdan çykarmaň: gülümi, hrizantemi her 10 gramdan ýatdan çykarmaň, içgini ýa-da demlemegi, her gün 1 doza. Bagry köşeşdirip, ýylylygy arassalap biler. Gipertoniýa, baş aýlanmak, bulaşyk görüş we ş.m. üçin amatly.
6. Bambuk ýapragy çaýyny ýatdan çykarmaň: gülümi, hersi 10 gram çizhuny ýatdan çykarmaň, suwa batyryň ýa-da suwa gowurmaly, her gün 1 doza. Heatylylygy aýyryp, agyryny aýyryp biler.
7. Lotus tohum çaýyny ýatdan çykarmaň: gülümi, hersi 10 gram lotos tohumyny ýatdan çykarmaň, suwa batyryň ýa-da suwa gowurmaly, günde 1 dozada. Heatylylygy arassalap, guraklygy arassalap biler. Spermatorreýa, düýş görmek we ş.m. üçin amatlydyr.

Ulanylyşy we dozasy

takmynan 10 gr

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

Gülleriň köpüsi açylanda kesiň we reňk ösýär.

Gaýtadan işlemek usuly

Täze kesilen gül ýa-da gury gül üçin amatlydyr.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

New harvest dried Artemisia argyi leaf6

  • Öňki:
  • Indiki: