Adaty Hytaý lukmançylygy Maka lomaý

Gysga düşündiriş:

Hytaýyň ady: ma ka
Iňlis ady: Maka
Latyn ady: Lepidium meyenii Walp.
Bölümi ulanyň: Kökler
Spesifikasiýa: Bütin, kesilen dilim, bio tozy, ekstrakt tozy
Esasy wezipesi: Bedeni iýmitlendirmek we berkitmek
Programma: Medisina, Saglygy goraýyş iýmitleri, çakyr we ş.m.
Saklanylýan ýer: Salkyn we gurak ýer.
Gaplamak: alyjylaryň islegine görä 1kg / sumka, 20kg / karton


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka (ylmy ady: Lepidium meyenii walp.), (Ispança: Maka). Günorta Amerikanyň Andlarynda doglan haçly ösümlik. Turp şekilli, iýmitlenýän ýumurtga ýapraklary, "Günorta Amerikanyň ginseng" ady bilen belli bolan ýokumly maddalara baý arassa tebigy iýmitdir. Makanyň gipokotili altyn ýa-da açyk sary, gyzyl, gyrmyzy, gök, gara ýa-da ýaşyl bolup biler. Açyk sary kök, iň oňat görnüşi we tagamy bilen iň köp ýaýran. Maka bedeni iýmitlendirip we güýçlendirip bilýän ýokary birlikli iýmitlere baýdyr.

Maka beýik belentlikde, pes giňişlikde, gije bilen gündiziň arasynda ýokary temperatura tapawudy, biraz kislotaly çägeli toprak we güneşli ýerlerde ösmek üçin amatly daglyk ýerlerde doglan; Günorta Amerikanyň Andlarynda paýlanýar, Perunyň merkezi we günortasynda, Hytaýyň nanunnan we Sinszýan şäherinde ekilýär we amatly ekin meýdanlary köp.

maka6

Netijelilik

Bedeni iýmitlendirmek we berkitmek.

Görkezişler

Maka alkaloidleriniň antibakterial, wirusa garşy, antikoagulyant, analjezik, çişmä garşy, çişe garşy we ýürek-damar täsirleri bar, şonuň üçin immun funksiýasynyň peselmegi, menopauza sindromy, ýatgy fibroidleri, döş giperplaziýasy, dowamly ýürek-damar we serebrowaskulýar keselleri, we ş.m.

Baglanyşyk

Çaý Maka gury planşetleri, günde 10 gram saýlap biler, bir gezekde 3-5 sany tablet goýup biler, gaýnag suw köpügi, planşetler zyňylmansoň köpürjikläp, çeýnäp we ýuwdup biler.

2-4G (2-3 dilim) Maka dilimlerini gaýnag suwa (her gezek termos käsesinde 300-500ml) 20 minut batyryň. 4 gezek çümdürilenden soň, Maka dilimlerini göni iýip bolýar.

Ulanylyşy we dozasy

5-10g

Collectionygnamak we gaýtadan işlemek

 Noýabr aýynyň ahyryndan dekabr aýynyň başyna ösümlikleriň köpüsiniň ýaprak reňki sarymtyl we solup başlady, etli kökler doly giňeldi we düýbi tegelek we açykdy. Emeli hasyldan soň ýapraklary aýyryň, topragy we süýümli kökleri aýyryň, suw bilen arassalaň, dilimlere bölüň we güne guradyň.

Gaýtadan işlemek usuly

Maka güne iýip bolýar ýa-da sowuk gaplara ýasap bolýar. Bişirilen nahar has gowudyr. Kolumb Amerika gelmezinden ozal Perunyň milli hazynasy meşhur gök önüm boldy. Köp ýylylyk energiýasy bilen üpjün edip biler. Maka dadyp gören adamlar, ony iýmek kanagatlanma duýgusynyň bardygyny, adamlary gaty rahat duýýandygyny we tagamynyň ýakymlydygyny aýdýarlar.

Makaň täze köklerini et ýa-da beýleki gök önümler bilen gowurmaly ýa-da guradylandan soň suw ýa-da süýt bilen gaýnadyp bolýar. Aberli aborigenler köplenç täze kökleri bal we miwe suwy bilen içýärler. Maka ýokary birlikli iýmitlere baý we bedeni iýmitlendirmek we güýçlendirmek wezipesine eýedir. Maka iýen adamlar gujurly we gujurly bolarlar we ýadamazlar.

Saklamak

Çygly we güjükleriň öňüni almak üçin şemalladylýan we gurak ýerde saklaň.

mutong7

  • Öňki:
  • Indiki: